این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد| راه ارتباطی > اطلاعات تماس >
.: اطلاعات تماس

بخش مسئول تلفن فکس موضوع تماس ساعت پاسخگویی
دبیرخانه اجراییسايت 021-77890956 
ارسال مقالات و... 
 
8-15

                                        

Follow Us


       


www.spconf.ir


Contact Us :
Email : info@spconf.ir
 
Tel : +9821 77890929
Address : Tehran,Iran