این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو داردHome > کمیته داوران
.: کمیته داوران

ردیف

نام و نام خانوادگی

موسسه

1

جناب آقای مهدی میرزائی

دانشگاه آزاد اسلامی

2

جناب آقای محّمدرضا تقی زاده جورشری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

3

جناب آقای امیر رضائی پناه

دانشگاه شهید بهشتی

4

جناب آقای علی اکبر باغستانی

دانشگاه آزاد اسلامی

5

جناب آقای دکتر محمدرضا گودرزی

دانشگاه پیام نور اراک

6

جناب آقای سیدمهدی احمدی بالادهی

مرکز علمی کاربردی

7

جناب آقای محمدرضا محمدی میرعزیزی

دانشگاه فرهنگیان

8

 سرکار خانم هاجر مزیدی

دانشگاه شهید بهشتی

9

جناب آقای محمود جاویدمهر

دانشگاه ازاد  نیشابور

10

جناب آقای بهزاد تریوه

علوم تحقیقات

 

 

 

 


                                        

Follow Us


       


www.spconf.ir


Contact Us :
Email : info@spconf.ir
 
Tel : +9821 77890929
Address : Tehran,Iran