این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو داردHome > محورهای همایش
.: محورهای همایش

دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه

 مدیریت، اقتصاد ، کارآفرینی و مهندسی فرهنگی

www.spconf.ir

 

 

الف-توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت  :

1.      مدیریت دانش

2.      مدیریت MBA

3.      مدیریت آموزشی

4.      مدیریت و برنامه ریزی

5.      مدیریت مالی و بازرگانی

6.       مدیریت دولتی و اجرایی

7.      مدیریت فناوری اطلاعات

8.      مدیریت شهری و صنعتی

9.      مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

10.  مدیریت کشاورزی و محیط زیست

ب- توانمندسازی جامعه در حوزه اقتصاد :

1.      اقتصاد اسلامی

2.      اقتصاد و انرژی

3.      اقتصاد حمل و نقل

4.      اقتصاد خرد و کلان

5.      اقتصاد پولی و بانکی

6.       حسابداری منابع انسانی

7.      اقتصاد شهری و روستایی

8.      اقتصاد محیط زیست و کشاورزی

9.      اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی

10.  برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

پ- توانمندسازی جامعه در حوزه كارآفريني:

1.      كارآفريني توسعه

2.      كارآفريني-  MBA

3.      كارآفريني سازماني

4.      كارآفريني و گردشگري

5.      آموزش و ترويج كارآفريني  

6.       كارآفريني در بخش عمومي

7.      كارآفريني و فناوري اطلاعات

8.      كارآفريني و خدمات كشاورزي

9.      كارآفريني و كسب و كار الكترونيكي

10.  كارآفريني دانشگاهي و دانشگاه كارآفرين

 

ت- توانمندسازی جامعه در حوزه مهندسی فرهنگي:

1.      جمعیت شناسی و سیاست گذاری فرهنگی

2.      امنیت اجتماعی و توسعه نظم عمومی

3.      علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی

4.      جامعه شناسی توسعه فرهنگی

5.      روانشناسی ، مشاوره و خانواده

6.       جامعه و فرهنگ شهری نوین

7.      الگوی فرهنگ ایرانی اسلامی

8.      مطالعات راهبردی فرهنگ

9.      علوم ارتباطات اجتماعی

10.  پژوهش علوم اجتماعی                                        

Follow Us


       


www.spconf.ir


Contact Us :
Email : info@spconf.ir
 
Tel : +9821 77890929
Address : Tehran,Iran