مهلت ارسال اصل مقالات :
30 آذر 96

مهلت واریز هزینه ها :

10 دی 96

برگزاری کنگره :
17 دی 96 

| درباره کنفرانس > پوستر کنفرانس >
.: پوستر کنفرانس