کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت، اقتصاد، کارآفرینی و مهندسی فرهنگی

The International Congress of Society Empowerment in the Field of Management,Economics,Entrepreneurship and Cultural Engineering

 
        |     03:09 - 1396/05/05